Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MyChiptuningfiles.

ARTIKEL 1 - Definities

1.      MYCHIPTUNINGFILES: Fuel Saving Technology B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevo-, Gooi- en Eemland onder  nummer 59000511.

2.      KLANT: iedere Consument of Zakelijke afnemer die Dienst(en) en/of Product(en) bij MyChiptuningfiles besteld, gaat afnemen en/of een Overeenkomst sluit.

3.      CONSUMENT: iedere natuurlijke persoon die als koper opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

4.      ZAKELIJK AFNEMER: iedere rechtspersoon en alle afnemers die geen Consument zijn.

5.      LEVERING: het moment waarop MyChiptuningfiles de Klant het bezit over het Product of de File verschaft, danwel het voertuig waaraan een Dienst verleend is weer ter beschikking stelt aan de Klant.

6.      DIENSTEN: alle mogelijke werkzaamheden die MyChiptuningfiles verricht aan en/of m.b.t. een voertuig en/of het aanpassen, maken en/of aanleveren van Files.

7.      FILES: een op verzoek en o.b.v. door de Klant verstrekte gegevens gemaakt en/of aangepast computer- c.q. software bestand.

8.      PRODUCT: alle zaken die MyChiptuningfiles aanbiedt, verkoop en/of levert aan een Klant.

9.      SLAVE TOOLS: Product dat gekoppeld is aan de systemen (master tool) van MyChiptuningfiles om encrypted Files te kunnen lezen en schrijven.

10.    OVEREENKOMST: het verrichten van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten aan een Klant door MyChiptuningfiles.

11.    KOOP OP AFSTAND: de Overeenkomst waarbij de Klant via een daartoe door MyChiptuningfiles gecreëerd online portaal en/of systeem (zoals een webwinkel) Producten en/of Diensten te koop aanbiedt, welke Producten of Diensten de Klant via dat portaal koopt.

12.   CREDIT: Een door MyChiptuningfiles uitgegeven elektronische waardpunt c.q. eenheid die gebruikt kan worden om betalingen te doen voor specifiek daartoe aangewezen Diensten en/of Producten.

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Leveringen door    MyChiptuningfiles en/of alle met MyChiptuningfiles gesloten Overeenkomsten en vervolg Overeenkomsten, alsmede op alle Overeenkomsten waarbij MyChiptuningfiles voor de Levering derden inschakelt (waaronder toeleveranciers), welke derden een rechtstreeks beroep op deze algemene voorwaarden kunnen doen.

2.         Wanneer een Klant, via (de website van) MyChiptuningfiles een afspraak maakt bij een garagebedrijf c.q. derden voor het uitvoeren van een Dienst, is MyChiptuningfiles géén partij bij die overeenkomst tussen deze Klant en deze Zakelijke afnemer/derde. Deze Klant en Zakelijke afnemer/derde dienen hun onderlinge afspraken vast te leggen – mocht echter (juridisch) vastgesteld of aangenomen worden dat MyChiptuningfiles partij is bij een dergelijk overeenkomst tussen deze voornoemde partijen, dan kan MyChiptuningfiles een beroep doen op het bepaalde in deze algemene voorwaarden en zijn deze onverkort van toepassing tussen MyChiptuningfiles, de Klant alsmede de Zakelijke afnemer.

3.         Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met MyChiptuningfiles. MyChiptuningfiles accepteert geen algemene inkoopvoorwaarden van de Klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.         Indien MyChiptuningfiles niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat MyChiptuningfiles in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen en/of een later tijdstip alsnog de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

5.         MyChiptuningfiles heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website(s) van MyChiptuningfiles en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan de Klant. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

ARTIKEL 3 - Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst

1.         Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van MyChiptuningfiles zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MyChiptuningfiles is echter ten alle tijd bevoegd het aanbod te herroepen.

2.         De Overeenkomst met MyChiptuningfiles komt tot stand nadat MyChiptuningfiles zich daarmee schriftelijk of via elektronische weg akkoord heeft verklaard. Bij Koop op afstand komt er pas een Overeenkomst tot stand, nadat MyChiptuningfiles de bestelling van de Klant heeft bevestigd en/of over is gegaan tot Levering.

3.         Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

4.         Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures, website en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is MyChiptuningfiles gerechtigd deze fouten te herstellen en/of (voordat Levering heeft plaatsgevonden) de Overeenkomst hierop aan te passen of te ontbinden zonder in dat verband schadeplichtig te zijn.

5.         MyChiptuningfiles is gerechtigd Levering te weigeren en Overeenkomsten m.b.t. Producten en/of Diensten niet na te komen, zonder gehouden te zijn enige (schade)vergoeding te voldoen.

6.         MyChiptuningfiles gaat uit van én de Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van alle door de Klant verstrekte gegevens en gedane opgaven, zoals - doch niet beperkt - tot het aanleveren van informatie m.b.t. Files en MyChiptuningfiles is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. De Klant is tevens voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.

ARTIKEL 4 - De prijs

1.      De prijs van Producten en/of Diensten worden opgegeven in Euro’s of Credits en zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. MyChiptuningfiles heeft het recht de prijzen c.q. Credits eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het CBS-prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie over het voorafgaande jaar.

2.      Bij de aanschaf van een Slave Tool, ontvangt de Klant kosteloos een bij aankoop van dit Product vermelde hoeveelheid Credits. Indien de Klant de Slave Tool onafhankelijk van de systemen van MyChiptuningfiles wenst te gebruiken, dient de Klant voor het omzetten van deze Slave Tool (naar master tool of naar een andere master gekoppeld dient te worden) een vergoeding te voldoen gelijk aan de waarde van de Credits die de Klant heeft gekregen bij aankoop van het Product tegen de dan geldende prijs voor losse Credits. Worden bij een Slave Tool geen Credits geleverd, dan geldt desondanks een vergoeding van 10 Credits voor de voornoemde ontkoppeling. Voor de extra kosten van het omzetten van de tool van slave naar master dient een offerte te worden opgevraagd bij de tool leverancier. Deze extra kosten worden na ontvangst van prijsopgaven van tool leverancier met u gecommuniceerd.

3.      MyChiptuningfiles is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Klant als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend) de stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 5% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig en schriftelijk aangekondigd. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door MyChiptuningfiles worden doorbelast aan de Klant.

4. Indien de Klant na het aangaan van de Overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt of onjuiste gegevens(bestanden) aanlevert, kan dit invloed hebben op de prijs. MyChiptuningfiles mag de extra kosten in redelijkheid aan de Klant doorberekenen.

ARTIKEL 5 - Koop op afstand van een Product of Dienst – consumenten

1.      In geval van Koop op afstand heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 14 dagen na volledige Levering van alle gelijktijdig bestelde Producten te ontbinden.

2.      Het recht op ontbinding van de Consument vervalt bij de Levering van Diensten, wanneer de Consument MyChiptuningfiles verzocht heeft om op een externe locatie dringend herstel of onderhoud te verrichten aan een voertuig en/of na nakoming van de Overeenkomst. Het recht van ontbinding is tevens niet van toepassing op het creëren en de Levering van Files, nu dit ziet op het op specificaties van de Consument vervaardigen van zaken betreft en/of ziet op de Levering van zaken van digitale inhoud. Voorzover noodzakelijk, ziet de Consument uitdrukkelijk af van de voornoemde rechten op ontbinding, waarover in dit lid is bepaald dat deze zijn of komen te vervallen.

ARTIKEL 6 - Werkwijze en levering producten

Levering van een Product aan een ZAKELIJK AFNEMER geschiedt middels afgifte ervan aan de transporteur, tenzij anders overeengekomen. MyChiptuningfiles draagt zorg voor het transport voor rekening en risico van de Zakelijke afnemer. Betaling van een Product wordt door de Zakelijke afnemer vooraf voldaan via een door MyChiptuningfiles aan te wijze methode. Levering van een Product aan een CONSUMENT vindt plaats op het moment dat een Product middels de transporteur op het door de Consument opgegeven adres wordt afgeleverd, waarna het risico op de Consument overgaat. De Klant is verplicht het aangeboden Product aan te nemen. Indien de Klant het Product niet aanneemt, is MyChiptuningfiles gerechtigd het Product op kosten en voor risico van de Klant op te slaan en/of de (retour)kosten bij de Klant in rekening te brengen. Indien en zodra de Klant meer dan één Product heeft besteld, is MyChiptuningfiles te allen tijde bevoegd de Levering in delen uit te voeren. Indien wordt overeengekomen dat een Producten door de Klant zal worden afgehaald, dient de Klant deze binnen zeven (7) dagen na bevestiging van MyChiptuningfiles op de door MyChiptuningfiles aangewezen locatie af te halen. Laat de Klant dit na, dan zijn de door MyChiptuningfiles aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten, zoals kosten voor opslag van de Producten en van het niet tijdig ophalen, voor rekening van de Klant. De door MyChiptuningfiles genoemde termijnen voor de levering zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 7 - Werkwijze en levering files

1. Enkel computerbestanden uitgelezen middels door MyChiptuningfiles geleverde Slave tools of ongecodeerde/open bestanden kunnen door MyChiptuningfiles worden verwerkt. De Klant stuurt de originele uitgelezen computerbestanden via de website van MyChiptuningfiles aan MyChiptuningfiles. MyChiptuningfiles levert vervolgens de Files aan via het door de Klant gebruikte en opgegeven emailadres of via een daartoe door MyChiptuningfiles ontwikkelt online portaal. Wanneer de Klant gebruikmaakt van het online portaal, ontvangt de Klant per email een melding wanneer de modificatie klaarstaat. Alle door MyChiptuningfiles genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan MyChiptuningfiles bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt MyChiptuningfiles niet in verzuim of in gebreke. MyChiptuningfiles zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de Klant. De Klant zal MyChiptuningfiles steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor MyChiptuningfiles ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van en/of informatieverschaffing door de Klant, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 8 – Het verrichten van een Dienst

1.      Wanneer het installeren en/of monteren van een Producten onderdeel is van de Overeenkomst, betreft dit een Dienst, tenzij uit de aard van het te leveren Product of de daarbij gegeven omschrijving volgt dat geen montage kan of zal plaatsvinden.

2.      Een aan MyChiptuningfiles gegeven opdrachten tot installatie, reparatie, montage of vervanging van Producten of reparatie van een voertuig houdt niet mede in de opdracht tot vervanging of vernieuwing van die onderdelen, die pas na demontage zichtbaar worden en alsdan blijken te moeten worden vervangen of vernieuwd, alsmede het repareren van al die gebreken, waarvan bij demontage blijkt en waarvan reparatie raadzaam of noodzakelijk is.

3.      MyChiptuningfiles voert bijkomende reparaties of vervangingen als bedoeld in het vorige lid pas uit nadat de Klant daarvoor toestemming heeft gegeven.

4.      MyChiptuningfiles is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan aan een voertuig, of onderdelen daarvan wanneer de schade het gevolg is van de noodzakelijke maatregelen die MyChiptuningfiles moet nemen ten behoeve van het verrichten van de reparatie, montage of de vervanging, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van MyChiptuningfiles.

ARTIKEL 9 – Stallingskosten en retentierecht

1.      Als de Klant een voertuig niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat de Klant bericht heeft ontvangen dat het voertuig kan worden opgehaald, dan kan MyChiptuningfiles een vergoeding voor stallingkosten in rekening brengen.

De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door MyChiptuningfiles in rekening worden gebracht en – wanneer op de betreffende locatie geen vaste stallingskosten van toepassing zijn - anders rekent MyChiptuningfiles een redelijke vergoeding hiervoor van tenminste € 100,- per kalenderdag. MyChiptuningfiles kan het recht van retentie uitoefenen op een voertuig of een onderdeel daarvan. Dit betekend dat MyChiptuningfiles het voertuig of een onderdeel daarvan pas teruggeeft als de Klant alle bedragen voor deze of eerdere Leveringen of Overeenkomsten en/of andere daaruit voortvloeiende kosten aan MyChiptuningfiles heeft betaald.

ARTIKEL 10 - Betalingen

De opgegeven prijzen zijn voor Consumenten altijd in euro's inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en wettelijke heffingen. Voor Zakelijke afnemers worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.

2.       Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling plaats bij Levering. Bij specifiek voor de Klant bestelde Producten en bij Files kan door MyChiptuningfiles vooruitbetaling worden verlangd.

3.       Vindt betaling niet plaats bij de Levering en/of op de overeengekomen datum en is niet uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van betaling overeengekomen, dan heeft MyChiptuningfiles recht op een rentevergoeding ex artikel ex artikel 6:119 BW van een Consument en ex artikel 6:119a BW bij een Zakelijke afnemer over het openstaande bedrag.

4.       Indien de Klant in gebreke is met de betaling van zijn schuld, is MyChiptuningfiles gerechtigd incassokosten in rekening te brengen. Betreft de Klant een Consument, dan zal MyChiptuningfiles de Consument eerst een aanmaning sturen en de Consument een termijn stellen van 14 dagen om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, onder opgave van de anders in rekening te brengen (incasso)kosten. De incassokosten worden door MyChiptuningfiles gefixeerd op de kosten die voortvloeien uit de Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (WIK).  

5.       Betalingen strekken telkens eerst tot voldoening van eventuele verschuldigde rente en kosten, waarna betalingen in mindering komen op de oudste factuur, ondanks eventuele andersluidende omschrijvingen bij betaling door de Klant.

6.       MyChiptuningfiles behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van de Klant te vorderen.

7.       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van MyChiptuningfiles onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11 - Creditsysteem

Wanneer MyChiptuningfiles dit mogelijk maakt, kunnen betalingen plaatsvinden via het creditsysteem van MyChiptuningfiles. Via de website van MyChiptuningfiles dient de Klant vooraf Credits in te kopen, welke Credits gekoppeld zijn aan het persoonlijk en niet-overdraagbare account van de Klant. Eenmaal ingekochte en/of door de Klant anderszins of kosteloos ontvangen Credits, kunnen niet meer voor geld worden omgewisseld noch overgedragen aan een derde. Eventuele refunds zullen eveneens met de Klant verrekend worden middels Credits op het account van de Klant. Credits zijn in beginsel onbeperkt houdbaar, echter logt een Klant niet (meer) in op zijn account, dan vervallen deze Credits onvoorwaardelijk na verloop van één jaar.

ARTIKEL 13 - Inloggegevens en online portal

1.      De Klant krijgt inloggegevens verstrekt door MyChiptuningfiles, met welke gegevens de Klant toegang krijgt tot de afgeschermde delen van de website van MyChiptuningfiles en/of diens Credits.

2.      De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van haar account(s), toegangscode(s) en/of wachtwoord(en) door of namens hem. De Klant zal het(/de) wachtwoord(en) en/of gebruikersnaam volstrekt geheimhouden en erop toezien dat deze niet door onbevoegde derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook zal de Klant zorgvuldig zijn in het gebruik van deze gegevens.

3.      MyChiptuningfiles behoudt zich het recht voor om iedere handeling van de Klant, zoals inloggen, lezen, downloaden, uploaden en het verzenden van informatie via de website van MyChiptuningfiles te traceren naar de toegangscode waarmee de Klant inlogt.

4.      Zodra de Klant weet of vermoedt dat een toegangscode of wachtwoord bij iemand anders die daartoe niet bevoegd is bekend is of kan zijn, meldt hij dit direct aan MyChiptuningfiles. MyChiptuningfiles is én aanvraagt geen enkele aansprakelijkheid bij verlies of misbruik van deze inloggegevens en/of het daartoe vervallen of vermissen van Credits. 

ARTIKEL 14 - Intellectueel eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, de door MyChiptuningfiles geleverde Files en Producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij MyChiptuningfiles. Voor het gebruik van de Files in het betreffende voertuig verleent MyChiptuningfiles aan de Klant een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Files in één voertuig te mogen gebruiken. Met deze Overeenkomst worden op geen enkele wijze intellectueel eigendomsrechten aan de Klant geleverd en/of overgedragen. Het is de Klant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyChiptuningfiles, om de voornoemde werken van MyChiptuningfiles te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik in/op het voertuig waarvoor MyChiptuningfiles de betreffende File heeft vervaardigd. Zakelijke afnemers die Files afnemen ten behoeve van één van hun klanten, zijn gerechtigd de Files ten behoeve van die klant c.q. dat voertuig eenmalig te gebruiken. Indien een Klant inbreuk maakt op het voorstaande c.q. de intellectueel eigendomsrecht van MyChiptuningfiles, wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de Overeenkomst en geeft dit MyChiptuningfiles het recht de Overeenkomst te ontbinden of op te schorten en vergoeding te vorderen van de Klant van de daaruit voor MyChiptuningfiles voortvloeiende schade. Ingeval van schending door de Klant van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Klant tevens en terstond aan MyChiptuningfiles een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag (of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van MyChiptuningfiles om daarnaast volledige schadevergoeding van de Klant te vorderen.

ARTIKEL 15 - Reclames

De Klant is gehouden ieder Product op het moment van Levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit overstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden. Eventuele klachten met betrekking tot geleverde Diensten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na Levering en van Producten binnen 2 maanden na Levering ervan aan MyChiptuningfiles kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijnen kon worden ontdekt, geldt dat de Klant dit binnen bekwame tijd, doch tenminste 14 dagen na ontdekking, schriftelijk dient te melden aan MyChiptuningfiles. In het laatste geval dient de Klant aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij klaagt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken. De klachten door Zakelijke afnemers aangaande Diensten, waaronder Files, dienen binnen de in lid 2 bedoelde termijn, zo gedetailleerd mogelijk omschreven, onder overlegging van een deugdelijk (technisch) rapport, logfile of gegenereerde foutcode waar de klacht en onderbouwing daarvan duidelijk uit voortvloeit, aan MyChiptuningfiles te worden verstrekt. Klachten van een Klant die zien op het niet behalen van gedane opgaven, samenstelling of prestaties zoals door MyChiptuningfiles opgegeven, worden pas als klacht behandeld en geven recht op reclame wanneer de voornoemde (vermogen test) resultaten een afwijking laten zien van 15% of meer. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op. De Klant is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van MyChiptuningfiles op te schorten of te weigeren. Wanneer een reclame terecht is aangaande een geleverde Dienst of Product, heeft MyChiptuningfiles de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht. Restituties van bestellingen die betaald zijn middels Credits, vinden altijd plaats in Credits. MyChiptuningfiles kan het afhandelen en oplossen van klachten omtrent het deugdelijke nakomen van de Overeenkomst overlaten aan haar toeleverancier. De Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat MyChiptuningfiles de eventuele klacht(en) aan deze toeleverancier doorzendt en de Klant de klacht(en) rechtstreeks met deze toeleverancier oplost. De Klant dient MyChiptuningfiles en/of de toeleverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Klant niet binnen de in lid 2 gestelde termijn heeft geklaagd of (de Zakelijke afnemer) aan de in lid 3 bedoelde (bewijs)plicht heeft voldaan, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen en/of had dienen aan te tonen en geldt de Levering als deugdelijk. Wanneer de Klant de File heeft geïnstalleerd onder gebruikmaking van andere dan middels MyChiptuningfiles geleverde Producten, dient de Klant aannemelijk te maken dat de klacht niet is ontstaan wegen het gebruik van apparatuur van derden.    

ARTIKEL 16 - Garantie en installatie van files

MyChiptuningfiles garandeert het goed functioneren van de geleverde Files op zich (zonder dat die geïnstalleerd is) vanaf de datum van Levering gedurende een periode van 1 jaar, mits de Klant de factuur tijdig heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de Files, zal MyChiptuningfiles die kosteloos herstellen behoudens het bepaalde in het vorige artikel. Vindt installatie niet plaats door MyChiptuningfiles, dan is de Klant zelf verantwoordelijk voor de deugdelijke installatie van de Files in het voertuig en de gevraagde modificatie. MyChiptuningfiles adviseert de Zakelijke afnemer, een eventueel te verlenen garantie richting haar klant te beperken met de onderhavige bepalingen als uitgangspunt. Op de door MyChiptuningfiles aan de Klant geleverd Product, niet zijnde Files, wordt door MyChiptuningfiles 1 jaar garantie gegeven vanaf het moment van Levering aan de Klant.

ARTIKEL 17 - Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid klant

De Klant is er mee bekend dat het gebruik c.q. de inzet van de Files en/of Producten strijdig kan zijn met (lokale) wet en regelgeving, verboden is of een inbreuk kan opleveren op de (garantie)rechten van derden, zoals de producenten van voertuigen. De Klant verklaart de Files, Producten en/of het voertuig waarop deze worden toegepast op eigen risico te gebruiken en zelfstandig verantwoordelijk te zijn om te onderzoek of navraag te doen of gebruik of toepassing van de Files en/of gebruik van de Producten toegestaan is. Om deze reden raadt MyChiptuningfiles de Klant hierbij dringend aan, met in acht name van het voorstaande, de Files en Producten enkel op privé terrein en/of een test- of racebaan te gebruiken. Voorts beseft Klant dat het gebruik van de Files en/of Producten, mogelijk een (zwaardere) belasting vormt voor het voertuig, waarvan de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van de Klant komen. MyChiptuningfiles is voorts uitsluitend aansprakelijk voor schade van de Klant, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan MyChiptuningfiles toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op MyChiptuningfiles rustende inspanningsverplichtingen of geleverde Product. MyChiptuningfiles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, (tijdelijk) onbruikbaar raken van een voertuig, takel- of transportkosten, boetes, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie of verval van fabrieksgaranties. MyChiptuningfiles is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de Klant niet heeft voldaan aan zijn uit deze voorwaarden voortvloeiende informatieverplichting, onderzoeksplicht, instructies of doordat de door de Klant verstrekte informatie niet juist, volledig of betrouwbaar is, dan wel voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van de Files of het Product. MyChiptuningfiles is steeds bevoegd de schade van de Klant zoveel als mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe de Klant verplicht is alle medewerking te verlenen. De Klant zelf is eveneens verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken. De Klant vrijwaart MyChiptuningfiles voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houden met of voortvloeit uit de door MyChiptuningfiles uitgevoerde Diensten of geleverde Files en/of Producten, indien en voor zover MyChiptuningfiles daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens de Klant aansprakelijk is. Indien de Klant enig aan deze Overeenkomst verbonden risico’s zelf heeft verzekerd of een beroep kan doen op een andere (garantie)recht, vrijwaart de Klant MyChiptuningfiles reeds nu van deze risico’s. MyChiptuningfiles sluit tenminste in de navolgende situaties aansprakelijk uit (niet limitatief):

·        Schade aan de hardware c.q. het voertuig als gevolg van de door MyChiptuningfiles geleverde Files of Producten;

·        Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken of (software)bestanden die door Klant zijn aangeleverd;

·        Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden (lading), bij het installeren van de Files;

·        Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de Klant;

·        Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting zijdens MyChiptuningfiles;

·        Schade als gevolg van door derden ten behoeve van Klant gegeven adviezen, geleverde diensten of producten;

·        Schade als gevolg van transport, tijdelijke opslag of door de Klant voor bewerking in bewaring gegeven zaken;

·        Schade als gevolg van aanpassingen, overschrijving, of de-installatie van de geleverde Files;

·        indien het voertuig, de Files of een Product voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyChiptuningfiles;

·        indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik, verkeerd handelen van de Klant, manipulatie van de Files en/of het motormanagementsysteem na de (op)Levering door MyChiptuningfiles, dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van de Klant;

·        Letselschade direct of indirect verband houdend met door MyChiptuningfiles geleverde Files en/of Producten.

9.      Voordat de Klant een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel, dient de Klant te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 15 aangaande het tijdig en correct aanleveren van een klacht en MyChiptuningfiles in de gelegenheid stellen maatregelen (voor herstel) te nemen. Als deze (herstel)mogelijkheid aan MyChiptuningfiles wordt onthouden, vervalt enig recht op schadevergoeding.

Indien MyChiptuningfiles aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte Diensten en/of geleverde Files en/of Producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het hiervoor bepaalde, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):

a)      Het bedrag dat op de ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald door MyChiptuningfiles;

b)      Het bedrag dat de verzekeraar van MyChiptuningfiles mocht blijken uit te keren;

c)      Indien de aansprakelijkheid van MyChiptuningfiles niet valt onder voornoemde uitsluitingen en MyChiptuningfiles toch rechtens aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. (her)Levering van de gebrekkig gebleken Diensten, Files of Product, hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag inzake de betreffende Dienst(en), File(s) en/of het Product(en), doch in alle mogelijk situaties tot een maximum van € 1.000,= (zegge: duizend euro). Het voorstaande lijdt enkel uitzondering, wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van MyChiptuningfiles.

De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door MyChiptuningfiles bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

ARTIKEL 18 - Eigendomsvoorbehoud

MyChiptuningfiles behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan de Klant geleverde Producten en/of Files totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan. Totdat de factuur van MyChiptuningfiles volledig is voldaan, kan de Klant geen rechten ontlenen terzake de door MyChiptuningfiles geleverde Diensten en/of Producten.

ARTIKEL 19 - Algemene vervaltermijn

Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van MyChiptuningfiles dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan MyChiptuningfiles te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 2 maanden na levering van de Files of Producten, danwel uitvoer van de Diensten, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

ARTIKEL 20 - Vrijwaring

Klant vrijwaart MyChiptuningfiles voor alle aanspraken van derden ter zake van door MyChiptuningfiles aan de Klant geleverde Diensten, Files en/of Producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

ARTIKEL 21 - Nietigheid/Vernietiging bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 22 - Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, internationale verdragen -zoals het Weens Koopverdrag- worden, indien en voorzover mogelijk, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.