My Chiptuningfiles logo
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MyChiptuningfiles

Artikel 1 Algemeen en toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Fuel Saving Technology B.V., tevens handelend onder de naam en nader aan te duiden als "MyChiptuningfiles", staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevo- Gooi en Eemland onder nummer 59000511.
 2. MyChiptuningfiles verkoopt en levert in opdracht van afnemers (hierna aan te duiden als “Afnemers”) Files en Producten ten behoeve van het optimaliseren van motormanagementsystemen. Onder “Files” wordt in deze voorwaarden verstaan alle diensten en/of software(bestanden) die zien op het aanpassen, maken en aanleveren van (computer)bestanden. Onder “Producten” wordt in deze voorwaarden verstaan, alle roerende zaken die de Afnemer middels MyChiptuningsfiles afneemt.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of diensten van MyChiptuningfiles en/of alle met MyChiptuningfiles gesloten overeenkomsten en vervolg overeenkomsten c.q. bestellingen, waaronder via internet gesloten overeenkomsten, alsmede op alle overeenkomsten waarbij MyChiptuningfiles voor de uitvoering daarvan derden inschakelt (waaronder toeleveranciers), welke derden een rechtstreeks beroep op deze voorwaarden kunnen doen. Afwijkende bepalingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met MyChiptuningfiles. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, en/of het aangaan van de definitieve opdracht, heeft Afnemer kennis genomen van deze voorwaarden van MyChiptuningfiles en heeft hij/zij deze voorwaarden geaccepteerd.
 4. MyChiptuningfiles accepteert geen algemene voorwaarden van Afnemer, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval Afnemer verwijst naar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen middels aanvaarding van deze voorwaarden van MyChiptuningfiles overeen, dat MyChiptuningfiles niet gebonden is aan die voorwaarden van Afnemer en de voorwaarden van MyChiptuningfiles op de overeenkomst van toepassing zijn.
 5. Indien MyChiptuningfiles niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat MyChiptuningfiles in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 6. MyChiptuningfiles heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de website van MyChiptuningfiles en indien nodig en mogelijk rechtstreeks aan Afnemer. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment van bekendmaking, of op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2 Aanbiedingen, informatie en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van MyChiptuningfiles zijn vrijblijvend en behouden hun geldigheid gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. MyChiptuningfiles is echter ten alle tijd bevoegd het aanbod te herroepen.
 2. De overeenkomst met MyChiptuningfiles komt tot stand nadat beide partijen zich daarmee schriftelijk of via elektronische weg akkoord hebben verklaard.
 3. MyChiptuningfiles is niet gehouden akkoord te gaan met aanvaarding van een deel of onderdeel van de gedane aanbieding, offerte, of prijsopgave.
 4. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de (aangeboden) overeenkomst zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 5. Alle bij de aanbieding verstrekte prijzen, brochures, website en andere gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mocht later toch blijken dat fouten zijn gemaakt in deze verstrekte gegevens, dan is MyChiptuningfiles gerechtigd deze fouten te herstellen zonder in dat verband schadeplichtig te zijn. Het gebruik van voornoemde gegevens door Afnemer, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van MyChiptuningfiles.
 6. MyChiptuningfiles is gerechtigd opdrachten te weigeren en/of de gevraagde Producten en/of Files niet te leveren, zonder gehouden te zijn enige (schade)vergoeding te voldoen.
 7. MyChiptuningfiles gaat uit van en Afnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van alle door Afnemer verstrekte gegevens en gedane opgaven, zoals doch niet beperkt tot het aanleveren of opvragen van (tuning)files c.q. software en MyChiptuningfiles is niet verplicht daarnaar enig nader onderzoek te doen. Afnemer is tevens voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en/of doen van een (deel)bestelling, voordat uitvoering daarvan plaats vindt, verplicht eventuele gebreken aan het voertuig en/of het motormanagementsysteem te melden.
 8. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en al het daarbij verstrekte en getoonde materiaal en beelden en/of andere gegevens, blijven uitdrukkelijk eigendom van MyChiptuningfiles. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan door Afnemer na schriftelijke toestemming van MyChiptuningfiles.

Artikel 3 Werkwijze en levering files

 1. Enkel computerbestanden uitgelezen met middels MyChiptuningfiles geleverde Slave tools of ongecodeerde/open bestanden kunnen door MyChiptuningfiles worden verwerkt. Afnemer stuurt de originele uitgelezen computerbestanden via de website van MyChiptuningfiles aan MyChiptuningfiles. Daaraan voorafgaand heeft Afnemer de prijs voor de door MyChiptuningfiles te leveren software modificatie voldaan via het creditsysteem van MyChiptuningfiles. MyChiptuningfiles levert vervolgens de Files aan via het door de Afnemer gebruikte en opgegeven emailadres, of via de fileservice op de website. De levertijd kan bij benadering liggen tussen 1 uur en 2 werkdagen. Indien de Afnemer een korte levertijd wenst, adviseert MyChiptuningfiles vooraf telefonisch contact op te nemen. Als gebruik wordt gemaakt van de fileservice ontvangt Afnemer per email een melding wanneer de modificatie klaar staat.
 2. Alle door MyChiptuningfiles genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten opgegeven op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan MyChiptuningfiles bekend waren. De leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt MyChiptuningfiles niet in verzuim of in gebreke. MyChiptuningfiles zal ingeval van afwijking van de genoemde (leverings)termijn, overleg plegen met de Afnemer.
 3. Afnemer zal MyChiptuningfiles steeds tijdig alle, voor een goede uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie verschaffen en tijdig de benodigde medewerking verlenen. Extra kosten die voor MyChiptuningfiles ontstaan als gevolg van het achterwege blijven van voldoende medewerking van Afnemer, komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 4 Werkwijze en levering Producten

 1. Levering van een Product aan Afnemer geschiedt middels afgifte ervan aan de transporteur, tenzij anders overeengekomen. MyChiptuningfiles draagt zorg voor het transport voor rekening en risico van Afnemer. Betaling van een Product wordt door Afnemer vooraf voldaan via het creditsysteem van MyChiptuningfiles.
 2. Afnemer is verplicht het aangeboden Product aan te nemen. Indien Afnemer het Product niet aanneemt, is MyChiptuningfiles gerechtigd het Product op kosten en voor risico van Afnemer op te slaan.
 3. Indien en zodra Afnemer meer dan één Product heeft besteld, is MyChiptuningfiles te allen tijde bevoegd de levering in delen uit te voeren.
 4. Indien wordt overeengekomen dat een Producten door Afnemer zal worden afgehaald, dient Afnemer deze binnen zeven (7) dagen na bevestiging van MyChiptuningfiles op de door MyChiptuningfiles aangewezen locatie af te halen. Laat Afnemer dit na, dan zijn de door MyChiptuningfiles aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten, zoals kosten voor opslag van de Producten en van het niet tijdig ophalen, voor rekening van Afnemer.
 5. De door MyChiptuningfiles genoemde termijnen voor de levering zijn steeds richttermijnen en geen fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Afnemer is gehouden ieder Product op het moment van aflevering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of de kwaliteit overstemt met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.

Artikel 5 Creditsysteem, prijzen en kosten

 1. Betalingen vinden plaats via het creditsysteem van MyChiptuningfiles, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Via de website van MyChiptuningfiles dient Afnemer vooraf credits in te kopen, welke credits gekoppeld zijn aan het persoonlijk en niet-overdraagbare account van Afnemer. Eenmaal ingekochte credits, kunnen niet meer voor geld worden omgewisseld noch overgedragen aan een derde; eenmaal ingekochte credits zijn in beginsel onbeperkt houdbaar; logt een Afnemer echter niet (meer) in op zijn account, dan vervallen deze credits onvoorwaardelijk na verloop van één jaar. Eventuele refunds zullen eveneens met Afnemer verrekend worden middels credits op het account van Afnemer.
 2. De opgegeven prijzen zijn voor consumenten altijd in euro's inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten en wettelijke heffingen. Voor bedrijven worden de prijzen, btw en heffingen gespecificeerd weergegeven.
 3. De opgegeven prijzen c.q. credits zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding/offerte. MyChiptuningfiles heeft het recht de prijzen c.q. credits eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.
 4. MyChiptuningfiles is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan Afnemer als deze plaatsvinden na 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst. Prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend) de stijging van grondstofprijzen, productiekosten, transportkosten, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten e.d.. De maximale prijsstijging is 15% per jaar, tenzij sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden. Prijsstijgingen worden tijdig en schriftelijk aangekondigd. Prijsverhogingen door overheidsmaatregelen zullen evenwel per direct en onverkort door MyChiptuningfiles worden doorbelast aan Afnemer.
 5. Indien Afnemer na het aangaan van de overeenkomst aanvullingen en/of wijzigingen daarin wil zien verwerkt, of onjuiste gegevens(bestanden) aanlevert, kan dit invloed hebben op de prijs. MyChiptuningfiles mag de extra kosten in redelijkheid aan Afnemer doorberekenen.

Artikel 6 (Na)betaling, (incasso)kosten en rente

 1. Indien en voor zover de betaling om wat voor reden ook, niet voorafgaand aan de levering heeft plaatsgevonden middels het creditsysteem, geldt een betalingstermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is Afnemer in verzuim met de tijdige betaling en zullen vanaf die datum incassokosten worden berekend. Deze incassokosten bedragen 10% over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,=, tenzij de wet een lager percentage/bedrag voorschrijft, in welk geval de kosten zullen worden berekend overeenkomstig het bepaalde in de wet.
 2. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een consument, zal MyChiptuningfiles bij het in gebreke blijven met betaling een aanmaning/ingebrekestelling sturen en Afnemer 14 dagen gelegenheid geven om alsnog het verschuldigde bedrag te voldoen, met de aanzegging dat daarna incassokosten verschuldigd zijn. Ingeval van een overeenkomst/opdracht van een bedrijf, zijn incassokosten verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder dat nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
 3. Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is met de tijdige betaling is MyChiptuningfiles gerechtigd rente te berekenen over het openstaande bedrag. Afnemer, zijnde een consument, is alsdan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over het openstaande bedrag verschuldigd. Afnemer, zijnde een bedrijf, is alsdan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW over het openstaande bedrag verschuldigd.
 4. MyChiptuningfiles behoudt daarnaast het recht om eventuele verdere kosten en/of schade die ontstaat door de niet tijdige nakoming van Afnemer te vorderen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de vorderingen van MyChiptuningfiles onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Intellectueel eigendomsrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de rechten op de software, de door MyChiptuningfiles geleverde Files en Producten, daaronder begrepen voorbereidend materiaal en aanverwante materialen, in de breedste zin van het woord, berusten bij MyChiptuningfiles. Voor het gebruik van de Files in het betreffende voertuig verleent MyChiptuningfiles aan de Afnemer een beperkte, niet-exclusieve licentie om de Files in één voertuig te mogen gebruiken. Met deze voorwaarden en/of overeenkomst worden op geen enkele wijze intellectueel eigendomsrechten aan Afnemer geleverd.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyChiptuningfiles, om de voornoemde werken van MyChiptuningfiles te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging via internet, te kopiëren anders dan voor uitsluitend eigen gebruik. Afnemers die Files afnemen ten behoeve van één van hun klanten, is gerechtigd de Files ten behoeve van die klant c.q. dat voertuig eenmalig te gebruiken.
 3. Indien Afnemer inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van MyChiptuningfiles wordt dit aangemerkt als niet-nakoming van de overeenkomst en geeft dit MyChiptuningfiles het recht de overeenkomst te ontbinden, of op te schorten, en vergoeding van de daaruit voort- vloeiende schade door Afnemer te vorderen.
 4. Ingeval van schending/inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van MyChiptuningfiles verbeurt Afnemer tevens aan MyChiptuningfiles een boete van € 2.500,= per geval en € 500,= per dag (of gedeelte daarvan) dat de overtreding daarna voortduurt, onverminderd het recht van MyChiptuningfiles om daarnaast volledige schadevergoeding van Afnemer te vorderen.

Artikel 8 Reclames

 1. Reclames en/of klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, geleverde Files en/of Producten dienen schriftelijk binnen 5 (vijf) werkdagen na levering en/of beschikbaarstelling ervan aan MyChiptuningfiles kenbaar te worden gemaakt. Ingeval het gebrek redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon worden ontdekt, geldt dat Afnemer dit binnen bekwame tijd, doch tenminste 1 maand na ontdekking, schriftelijk dient te melden aan MyChiptuningfiles. In het laatste geval dient Afnemer aan te tonen dat hij hetgeen waarover hij klaagt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken.
 2. De klachten aangaande Files dient, binnen de in lid 1 bedoelde termijn, zo gedetailleerd mogelijk omschreven, onder overlegging van een deugdelijk (technisch) rapport, logfile of gegenereerde foutcode waar de klacht en onderbouwing daarvan duidelijk uit voortvloeit, aan MyChiptuningfiles te worden verstrekt. Klachten die zien op het niet behalen van gedane opgaven, samenstelling of prestaties zoals door MyChiptuningfiles opgegeven, worden pas als klacht behandeld en geven recht op reclame wanneer de voornoemde (vermogen test) resultaten een afwijking laten zien van 15% of meer.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op. Afnemer is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame betaling uit te stellen, te weigeren, of betaling van andere diensten van MyChiptuningfiles op te schorten, of te weigeren.
 4. Wanneer een reclame terecht is aangaande een geleverde File of Product, heeft Afnemer de keuze tussen herstel of het opnieuw leveren van hetgeen werd afgekeurd, het naar verhouding aanpassen van het berekende factuurbedrag, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst, mits dit in verhouding staat tot de klacht. Restituties vinden altijd plaats in credits.
 5. MyChiptuningfiles laat de afhandeling en oplossing van klachten omtrent het deugdelijk functioneren van het Product over aan haar toeleverancier. Afnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat MyChiptuningfiles de eventuele klacht(en) aan deze toeleverancier doorzendt en Afnemer de klacht(en) rechtstreeks met deze toeleverancier oplost. Afnemer dient MyChiptuningfiles en/of de toeleverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 6. Indien Afnemer niet binnen de in lid 1 gestelde termijn heeft geklaagd of aan de in lid 2 bedoelde (bewijs)plicht heeft voldaan, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, ter zake van hetgeen waarover hij heeft geklaagd of binnen die termijn had kunnen klagen en had dienen aan te tonen.
 7. Wanneer de Afnemer de File heeft geïnstalleerd onder gebruikmaking van andere dan middels MyChiptuningfiles geleverde Producten, dient Afnemer aannemelijk te maken dat de klacht niet is ontstaan wegen het gebruik van apparatuur van derden van mindere kwaliteit.    

Artikel 9 Garantie en de installatie van Files

 1. MyChiptuningfiles garandeert het goede functioneren van de geleverde Files op zich (zonder dat die geïnstalleerd is) vanaf de datum van oplevering gedurende een periode van drie jaren, mits Afnemer de factuur tijdig heeft voldaan. Als zich in deze periode gebreken voordoen in het functioneren van de Files, zal MyChiptuningfiles die kosteloos herstellen behoudens het bepaalde in het vorige artikel. Afnemer is echter zelf verantwoordelijk voor de deugdelijke installatie van de Files in het voertuig en de gevraagde modificatie. MyChiptuningfiles adviseert de Afnemer, tevens dealerbedrijf, een eventueel te verlenen garantie richting haar klant te beperken met de onderstaande tekst(en), welke voorwaarden tevens van toepassing zijn op eventuele installaties van Files door MyChiptuningfiles bij Afnemers.
 2. MyChiptuningfiles hanteert, in aanvulling op deze voorwaarden, nadere bepalingen wanneer zij zelf de Files installeert, voor welke situatie deze algemene voorwaarden in beginsel niet zijn opgemaakt. Indien de Afnemer aan MyChiptuningfiles verzoekt de Files tevens te installeren in het voertuig, dan komen partijen hierbij overeen dat tevens de aanvullende voorwaarden voor de installatie van Files, zoals in te zien op de website van MyChiptuningfiles, van toepassing zijn. Wenst een Afnemer, die de installatie verzorgt voor zijn klant, gelijksoortige garantiebepalingen toe te passen, dan kan MyChiptuningfiles desgewenst een exemplaar van de betreffende bepalingen aan deze Afnemer ter beschikking stellen voor eigen gebruik.
 3. Op de door MyChiptuningfiles aan Afnemer geleverd Product, niet zijnde Files, wordt door MyChiptuningfiles 1 jaar garantie gegeven vanaf het moment van levering aan Afnemer.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en eigen verantwoordelijkheid Afnemer

 1. Afnemer is er mee bekend dat het gebruik c.q. de inzet van de Files en/of Producten strijdig kan zijn met (lokale) wet en regelgeving, verboden is of een inbreuk kan opleveren op de (garantie)rechten van derden, zoals de producenten van voertuigen. Afnemer verklaart de Files, Producten en/of het voertuig waarop deze worden toegepast op eigen risico te gebruiken en zelfstandig verantwoordelijk te zijn om te onderzoek of navraag te doen of gebruik of toepassing van de Files en/of gebruik van de Producten toegestaan is. Om deze reden raadt MyChiptuningfiles de Afnemer hierbij dringend aan, met in acht name van het voorstaande, de Files en Producten enkel op privé terrein en/of een test- of racebaan te gebruiken.
 2. Voorts beseft Afnemer dat het gebruik van de Files en/of Producten, mogelijk een (zwaardere) belasting vormt voor het voertuig, waarvan de mogelijke gevolgen voor rekening en risico van Afnemer komen.
 3. MyChiptuningfiles is voorts uitsluitend aansprakelijk voor schade van Afnemer, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan MyChiptuningfiles toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de op MyChiptuningfiles rustende inspanningsverplichtingen of geleverde Product.
 4. MyChiptuningfiles is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, (tijdelijk) onbruikbaar raken van een voertuig, boetes, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie of verval van fabrieksgaranties.
 5. MyChiptuningfiles is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Afnemer niet heeft voldaan aan zijn uit deze voorwaarden voortvloeiende informatieverplichting, onderzoeksplicht, instructies of doordat de door Afnemer verstrekte informatie niet juist, volledig of betrouwbaar is, dan wel voortvloeit uit onjuist of onrechtmatig gebruik van de Files of het Product.
 6. MyChiptuningfiles is steeds bevoegd de schade van Afnemer zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Afnemer verplicht is alle medewerking te verlenen. Afnemer zelf is eveneens verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
 7. Afnemer vrijwaart MyChiptuningfiles voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door MyChiptuningfiles uitgevoerde werkzaamheden of geleverde Files en/of Producten, indien en voor zover MyChiptuningfiles daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Afnemer aansprakelijk is.
 8. Indien Afnemer enig aan deze overeenkomst verbonden risico’s zelf heeft verzekerd of een beroep kan doen op een andere (garantie)recht, vrijwaart Afnemer MyChiptuningfiles reeds nu van deze risico’s.
 9. MyChiptuningfiles sluit tenminste in de navolgende situaties aansprakelijk uit (niet limitatief):
 • Schade aan de hardware c.q. het voertuig als gevolg van de door MyChiptuningfiles geleverde Files of Producten;
 • Schade die verband houdt met gebreken en/of onderdelen van zaken of (software)bestanden die door Afnemer zijn aangeleverd;
 • Schade aan het voertuig zelf en/of zaken die zich in het voertuig bevinden (lading), bij het installeren van de Files;
 • Schade als gevolg van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door Afnemer;
 • Schade als gevolg van een verkeerde kostenopgave/-begroting zijdens MyChiptuningfiles;
 • Schade als gevolg van door derden ten behoeve van Afnemer gegeven adviezen, geleverde diensten of producten;
 • Schade als gevolg van transport, tijdelijke opslag of door de Afnemer voor bewerking in bewaring gegeven zaken;
 • Schade als gevolg van aanpassingen, overschrijving, of de-installatie van de geleverde Files;
 • indien het voertuig, Files of Product voor herstel of reparatie is aangeboden aan een andere
 • partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyChiptuningfiles;
 • indien het gebrek geheel of ten dele te wijten is aan onoordeelkundig gebruik, verkeerd handelen van Afnemer, manipulatie van de Files en/of het motormanagementsysteem na de (op)levering door MyChiptuningfiles, dan wel anderszins te wijten is aan de schuld van Afnemer;
 • Letselschade direct of indirect verband houdend met door MyChiptuningfiles geleverde Files en/of Producten.Voordat Afnemer een beroep doet op de aansprakelijkheidsregeling in dit artikel, dient MyChiptuningfiles te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 8 aangaande het tijdig en correct aanleveren van een klacht en MyChiptuningfiles in de gelegenheid stellen maatregelen (voor herstel) te nemen. Als deze (herstel)mogelijkheid aan MyChiptuningfiles wordt onthouden, bestaat primair geen recht op schadevergoeding.
 1. Indien MyChiptuningfiles aansprakelijk mocht blijken te zijn in verband met de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde Files en/of Producten, is haar aansprakelijkheid in aansluiting op het bepaalde hiervoor, als volgt geregeld en beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
 2. Het bedrag dat op ingeschakelde derden en/of hulppersonen kan worden verhaald;
 3. Het bedrag dat de verzekeraar van MyChiptuningfiles mocht blijken uit te keren;
 4. Indien de aansprakelijkheid van MyChiptuningfiles niet valt onder voornoemde uitsluitingen en MyChiptuningfiles toch rechtens aansprakelijk mocht blijken te zijn, is haar contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid beperkt tot hetzij gratis herstel c.q. her-levering van gebrekkig gebleken Files of Product, hetzij tot een schadevergoeding ter hoogte van het factuurbedrag inzake de Files en/of het Product, doch in alle mogelijk situaties tot een maximum van € 1.000,= (zegge: duizend euro). Het voorstaande lijst enkel uitzondering, wanneer de schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van MyChiptuningfiles.
 5. De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door MyChiptuningfiles bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. MyChiptuningfiles behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens haar aan Afnemer geleverde Producten totdat de betaling daarvan, vermeerderd met eventuele verzend- en/of transportkosten, geheel is voldaan.
 2. Totdat de factuur van MyChiptuningfiles volledig is voldaan, kan Afnemer geen rechten ontlenen terzake de door MyChiptuningfiles geleverde zaken en/of diensten.

Artikel 12 Algemene vervaltermijn

Gebreken en toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van MyChiptuningfiles dienen binnen bekwame tijd na constatering schriftelijk aan MyChiptuningfiles te worden gemeld, maar in ieder geval binnen 2 maanden na levering van de Files of Producten, danwel uitvoer van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan het recht om schadevergoeding te vorderen vervalt.

Artikel 13 Vrijwaring

Afnemer vrijwaart MyChiptuningfiles voor alle aanspraken van derden ter zake van door MyChiptuningfiles aan Afnemer geleverde diensten, zaken en/of producten, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Artikel 14 Nietigheid/vernietiging bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, waartoe partijen alsdan met elkaar in overleg zullen treden.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen in deze voorwaarden.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, internationale verdragen -zoals het Weens Koopverdrag- worden, indien en voorzover mogelijk, hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden- Nederland.

 

ZOEK UW MERK

RECENT BESTELD

ECO Tuning
Lancia - Lancia Zeta 2.1T 110hp
Geleverd op 16-12-2017
Auto Tuning (stage 1)
Citroën - Citroën C4 Picasso 1.8 125hp
Geleverd op 16-12-2017
Special Tuning (Stage X)
SsangYong - SsangYong Actyon 2.0 XDI 140hp
Geleverd op 16-12-2017
Auto Tuning (stage 1)
Ford - FORD MONDEO 2.0 TDCI 140hp
Geleverd op 16-12-2017
Special Tuning (Stage X)
Lancia - Lancia Zeta 2.0 133hp
Geleverd op 16-12-2017
ECO Tuning
BMW - BMW 3 serie 316i 122hp
Geleverd op 16-12-2017
Vrachtwagen Tuning
Iveco - EuroTrakker E27 (273 PK/201 kW)
Geleverd op 16-12-2017
ECO Tuning
Mercedes-Benz - Mercedes-Benz E 250 93-95 126hp
Geleverd op 16-12-2017
Special Tuning (Stage X)
Ford - Ford Scorpio 2.9 195hp
Geleverd op 16-12-2017
quote
 • "My Chip Tuning Files/Fuel Saving Technology is the absolute best in modifying within the safe parameters of your vehicle's stock components! I searched around and tried others with mediocre results. If I have questions about anything I have a direct contact to deal with, not some bulk messaging where you do not know who is talking to you. The personalized service has earned them my business for now and the future. My customers here in Atlanta, Georgia USA and my customers throughout the world are happy and they would not be without the service I receive here. HIGHLY RECOMMEND!" Atlanta, GA USA
  - Todd P.
 • Good remapping files and fast remap service. I recommend to all chiptuning companies. Best remapping tuning files on the market! Best Regards, Alexandero


  Alexandero, Italy
 • we bought a stage 1 file for Audi a5 2,7tdi Jesper from Denmark
 • Wij zijn zeer tevreden met de resultaten van ''MyChipTuningFiles'' Niet alleen wij maar ook al onze klanten rijden weg met een glimlach op hun gezicht! Er zijn veel chiptuning bedrijven die een standaard software gebruiken, maar bij ''MyChipTuningFiles'' hebben we gezien dat de originele software speciaal op maat word herschreven voor elke merk/type auto! Kortom dus professioneel! Dankje MyChiptuningfiles!

  Vriendelijke Groet, M Guven


  M. Guven uit Nederland
 • I have never worked with tuning of cars, so i decided to try it, and you guys made it so easy ...service is excellent..and the result was really good!! Regards Joel/ Sweden
  Joel from Sweden
 • Hi MyChiptuningfiles i have purchased your product for my 06 BMW 525 diesel and i am very satisfied with the result, the throttle response and driving dynamics are significantly improved, also the fuel consumption has been reduced significantly.I will definetly use this service again as soon as i get the chance. Best regards John Hvalbye Norway. You can post this on Your page no worries :)))
  John Hvalbye from Norway
 • I was surprised with your fantastic service, your faster response and the simplicity of procedures. It was a summer Sunday, but no problem! I recommend your services for all my friends Thank you
  João Neto from Portugal
 • MyChipyuningfiles delivers! Easy and fast. I use your software to tune all the vehicles of my customers now.


  Chelsey Cox
 • In the past I took my car to a specialist, but those days are over, you are so much cheaper and faster. Thanks for the great work!


  Haroon Patel
chiptuning_mc.logo mercedesbenzchiptuning_mc.logo bmwchiptuning_mc.logo audichiptuning_mc.logo volvochiptuning_mc.logo peugeotchiptuning_mc.logo renaultchiptuning_mc.logo opelchiptuning_mc.logo honda